การปฐมพยาบาล CPR AED

Online First Aid CPR AED course
 • Instructor: Admin
 • Lectures: 129
 • Quizzes: 9
 • Students: 238

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่อาจนำมาใช้ในการช่วยชีวิตมนุษย์ได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ พื้นฐานของการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ที่พบบ่อยที่สุด การดูออกว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และวิธีการช่วยเหลือ ไม่แต่เท่านั้น คุณยังจะได้เรียนรู้ ลักษณะท่าทางของคนที่ต้องทำ CPR ให้ วิธีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรนี้สอดคล้องกับแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่American Heart Association® (AHA) ได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ คุณจะสามารถ:

 1. จัดลำดับความสำคัญของบทบาท และความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล
 2. อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล
 3. เข้าใจปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล
 4. ถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง
 5. แยกแยะได้ว่าปัญหาที่พบนั้นเกิดจากอะไร
 6. อธิบายให้ทราบถึงการวินิจฉัยสาเหตุ และการทำการปฐมพยาบาลสำหรับสภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อก และโรคหลอดเลือดสมองตีบ
 7. อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มีอาการสำลัก ได้เมื่อใดและอย่างไร
 8. สาธิตวิธีช่วยทารกที่สำลัก
 9. ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่ผู้เจ็บป่วยมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
 10. คัดเลือดให้หยุดไหล และพันผ้าพันแผลได้อย่างถูกต้อง
 11. ดูออกว่าการบาดเจ็บที่เห็นเป็นการบาดเจ็บแบบไหนที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
 12. ดูออกว่าการเจ็บป่วยที่เห็นเป็นการเจ็บป่วยแบบไหนที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
 13. อธิบายได้ว่าจะค้นหาข้อมูลในการป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บได้อย่างไร
 14. อธิบายได้ว่า CPR คุณภาพสูงนั้นจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้อย่างไร
 15. อธิบายแนวคิดของห่วงโซ่แห่งการอยู่รอด
 16. ดูออกว่าใครต้องการให้ทำ CPR ให้
 17. เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับผู้ใหญ่
 18. อธิบายวิธีการทำ CPR ที่มีผู้อื่นมาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วย
 19. เข้าใจวิธีการช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ปากต่อปาก หรือหน้ากากอนามัยสำหรับคนป่วยในทุกกลุ่มอายุ
 20. สาธิตวิธีใช้เครื่อง AED กับผู้ใหญ่
 21. เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับเด็ก
 22. สาธิตวิธีใช้เครื่อง AED กับเด็ก
 23. เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับทารก

การประเมินผลการเรียนรู้

 • ผลการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการประเมินเป็นร้อยละ ของคำถามที่จะใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ (แบบทดสอบ) ที่คุณตอบ และจำนวนบทเรียนที่คุณเรียนจนจบหลักสูตร (กำหนดคะแนนสอบผ่าน = 75%) อย่าลืมทำเครื่องหมายบนบทเรียนที่เรียนจบแล้วทุกบทเรียนว่า “เสร็จสมบูรณ์” ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่
 • คุณจะได้รับการประเมินผลจากแบบทดสอบ / การสอบปลายภาค (คะแนนสอบผ่าน = 75%)
 • คุณสามารถทำแบบทดสอบสุดท้าย /การสอบใหม่ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง
 • คุณสามารถเรียนซ้ำหลักสูตรนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง

ใบรับรองและประกาศนียบัตร

หากคุณทำตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้ทั้งหมด และสอบผ่านการสอบปลายภาค (แบบทดสอบ) คุณจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ ที่มีอายุใช้งาน 2 ปี You will be able to download your Certificate in pdf format directly from your personal Dashboard on our website.

 • 1. เงื่อนไขและแนวคิดของการปฐมพยาบาล CPR AED 0/12

  ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และแนวคิดหลักที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่นำเสนอในหลักสูตรนี้ตลอดหลักสูตร

  • Lecture 1.9
   1.9. ห่วงโซ่ของการอยู่รอดสำหรับผู้ใหญ่
   Preview
   30m
 • 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 0/16

  ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล และขั้นตอนการปฐมพยาบาล นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ทักษะของการถอดถุงมือป้องกันโรค และการค้นหาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกด้วย

 • 3. เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ 0/25

  ในบทนี้ เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการหายใจ การสำลักอย่างรุนแรง หัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง การปฐมพยาบาลของคุณในช่วงสองสามนาทีแรกที่คุณเห็นสัญญาณชีวิตของอาการต่าง ๆ สามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้!

 • 4. เหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ 0/23

  ในบทนี้เราจะพูดถึงการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดที่คุณสามารถพบได้:: เลือดออกจากร่างกายภายนอก, บาดแผล, เลือดออกจากภายในร่างกาย, บาดเจ็บที่ศีรษะ คอและกระดูกสันหลัง, กระดูกหัก และเคล็ดขัดยอก, แผลไฟไหม้ และการบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช๊อร์ต

 • 5. เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 0/16

  ในบทนี้ เราจะพูดถึงการถูกสัตว์กัดต่อย เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความหนาวเย็นและเหตุฉุกเฉินจากสารพิษ

 • 6. การทำ CPR และ AED สำหรับผู้ใหญ่ 0/16

  ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดที่จำเป็นต้องทำ CPR วิธีการทำ CPR ให้กับผู้ใหญ่ และวิธีใช้เครื่อง AED

 • 7. การทำ CPR และ การใช้ AED สำหรับเด็ก 0/15

  ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่จำเป็นต้องทำ CPR วิธีทำ CPR และวิธีใช้เครื่อง AED กับเด็ก

 • 8. การทำ CPR สำหรับทารก 0/14

  In this section, you'll learn when CPR is needed, how to give CPR to an infant, and how to use an AED.

 • 9. แบบทดสอบ / ข้อสอบ 0/1

Price

฿750.00
error: Content is protected !!
en_USEN
X